Skip to content

VISA 188A

 • investment

  Đầu tư

  9,6 tỷ đồng (600,000 AUD)

 • visa

  Mục đích chương trình

  Nhận visa tạm thời của Úc. Có được thường trú nhân khi các điều kiện kinh doanh tại Úc được đáp ứng

 • time

  Thời hạn Visa

  23-25 ​​tháng

VISA 188B

 • investment

  Đầu tư

  9,6 tỷ đồng (600,000 AUD)

 • visa

  Mục đích chương trình

  Nhận visa tạm thời của Úc. Có được thường trú nhân khi các điều kiện kinh doanh tại Úc được đáp ứng

 • time

  Thời hạn Visa

  23-25 ​​tháng

VISA 188C

 • investment

  Đầu tư

  9,6 tỷ đồng (600,000 AUD)

 • visa

  Mục đích chương trình

  Nhận visa tạm thời của Úc. Có được thường trú nhân khi các điều kiện kinh doanh tại Úc được đáp ứng

 • time

  Thời hạn Visa

  23-25 ​​tháng

VISA 132A

 • ic-auArtboard 1@3x

  Investment

  9.6 billion dong (600,000 AUD)

 • visa

  Program purpose

  Get an Australian temporary visa. Get a permanent resident when the conditions for doing business in Australia are met

 • time

  Duration of visa

  23-25 ​​months