Skip to content

VISA 188A LÀ GÌ? Về Visa 188A

  • Đổi mới và Đầu tư Kinh doanh (Visa 188) Visa 188A chỉ dành cho những người nộp đơn được chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ Úc đề cử và đáp ứng bài kiểm tra điểm cho thị thực này. Để được đề cử, người nộp đơn phải nộp Biểu thức quan tâm (EOI) thông qua hệ thống SkillSelect. Đây là thị thực tạm thời 4 năm, dành cho những người muốn sở hữu và quản lý một doanh nghiệp mới hoặc hiện có tại Úc. Sau khi thiết lập quyền lợi sở hữu đối với một doanh nghiệp Úc, người nộp đơn có thể nộp đơn xin thường trú thông qua thị thực Phân loại & Đầu tư 888. Có thể gia hạn thêm 2 năm một khi người nộp đơn đã giữ visa lớp con 188 trong 3 năm, cho 6 năm kể từ ngày cấp Visa gốc. Người nộp đơn có thể ở Úc hoặc ở nước ngoài để nộp thị thực này.
  • Yêu cầu chung về Visa 188: · Quyền sở hữu của một doanh nghiệp có doanh thu ít nhất 500.000 AUD trong ít nhất 2 trong 4 năm tài chính gần nhất; và · Tài sản cá nhân và doanh nghiệp ròng ít nhất 800.000 AUD; và · Dưới 55 tuổi, trừ khi nhà nước hoặc lãnh thổ được chỉ định xác nhận rằng người nộp đơn sẽ mang lại lợi ích kinh tế đặc biệt; và · Đạt điểm vượt qua trong bài kiểm tra Điểm đầu tư và đổi mới kinh doanh (hiện là 65 điểm) · Có một sự nghiệp thành công chung trong kinh doanh Phân loại 888 Yêu cầu về thị thực: · Người nộp đơn đã ở Úc bằng visa lớp 188A trong ít nhất 12 tháng, trong vòng 12 tháng 2 năm trước khi đăng ký · Sở hữu và điều hành một doanh nghiệp tại Úc ít nhất 2 năm trước khi nộp đơn với doanh thu hàng năm ít nhất $ 300,
dan-freeman-7Zb7kUyQg1E-unsplash (1)

ĐÚNG

Cả gia đình sống, học tập, làm việc và kinh doanh tại Úc.

Trẻ em được tự do học lớp 12 tại các trường công.

Tự do đi lại giữa Việt Nam và Úc.

Được cấp thị thực thường trú Úc 888A khi đạt yêu cầu.

ƯU ĐIỂM ƯU điểm của Visa 188A

owner

Sở hữu doanh nghiệp

biz

Có thể thành lập hoặc mua lại một doanh nghiệp hiện có

invest

Khoản đầu tư chỉ từ $ 200.000 AUD

bizness

Có lợi nhuận từ kinh doanh

ĐIỀU KIỆN

THỦ TỤC