Skip to content

VISA 188B LÀ GÌ? Giới thiệu về Visa 188B

  • Yêu cầu chung về Visa 188: · Quyền sở hữu của một doanh nghiệp có doanh thu ít nhất 500.000 AUD trong ít nhất 2 trong 4 năm tài chính gần nhất; và · Tài sản cá nhân và doanh nghiệp ròng ít nhất 800.000 AUD; và · Dưới 55 tuổi, trừ khi nhà nước hoặc lãnh thổ được chỉ định xác nhận rằng người nộp đơn sẽ mang lại lợi ích kinh tế đặc biệt; và · Đạt điểm vượt qua trong bài kiểm tra Điểm đầu tư và đổi mới kinh doanh (hiện là 65 điểm) · Có một sự nghiệp thành công chung trong kinh doanh Phân loại 888 Yêu cầu về thị thực: · Người nộp đơn đã ở Úc bằng visa lớp 188A trong ít nhất 12 tháng, trong vòng 12 tháng 2 năm trước khi đăng ký · Sở hữu và điều hành một doanh nghiệp tại Úc ít nhất 2 năm trước khi nộp đơn với doanh thu hàng năm ít nhất $ 300,
  • Yêu cầu chung: · Người nộp đơn đã có các cuộc kiểm tra kinh doanh và cá nhân tối thiểu 2,25 triệu AUD trong 2 năm tài chính gần nhất · Dưới 55 tuổi, trừ khi nhà nước hoặc lãnh thổ chỉ định chứng nhận rằng người nộp đơn sẽ có lợi ích kinh tế đặc biệt; và · Người nộp đơn phải đầu tư 1,5 triệu AUD vào trái phiếu của Tiểu bang hoặc Lãnh thổ Úc trước khi cấp visa · Có 3 năm kinh nghiệm quản lý một doanh nghiệp đủ điều kiện hoặc đầu tư đủ điều kiện, và đã thể hiện trình độ quản lý cao · Trong ít nhất 1 trong 5 năm tài chính, bạn có: Quản lý một doanh nghiệp mà bạn nắm giữ 10% cổ phần; hoặc Quản lý các khoản đầu tư đủ điều kiện của Nhật Bản, ít nhất 1,5 triệu AUD Các khoản đầu tư đủ điều kiện bao gồm:
  • Yêu cầu VISA phân lớp 888: · Người nộp đơn đã ở Úc trên VISA phân lớp 188A trong ít nhất 2 năm, trong vòng 4 năm trước khi đăng ký · Duy trì đầu tư vào trái phiếu của Tiểu bang hoặc Lãnh thổ Úc trong 4 năm qua
dan-freeman-7Zb7kUyQg1E-unsplash (1)

ĐÚNG

Cả gia đình sống, học tập, làm việc và kinh doanh tại Úc.

Trẻ em được tự do học lớp 12 tại các trường công.

Tự do đi lại giữa Việt Nam và Úc.

Được cấp thị thực thường trú Úc 888A khi đạt yêu cầu.

ƯU ĐIỂM ƯU điểm của Visa 188B

owner

Sở hữu doanh nghiệp
 
 

biz

Có thể thành lập hoặc mua lại một doanh nghiệp hiện có

invest

Khoản đầu tư chỉ từ $ 200.000 AUD

bizness

Có lợi nhuận từ kinh doanh

ĐIỀU KIỆN

THỦ TỤC